Druskininkų savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T1-26 2006-01-31
Padalinys: DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
projektas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2006 m. sausio 31 d. Nr. T1-26

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio                  43 punktu, Druskininkų savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti pridedamą Druskininkų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo naujos redakcijos tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. T1-251 „Dėl Druskininkų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo, sudarymo ir pasirašymo tvarkos“.

 

 

 

 Meras                                                                                                 Ričardas Malinauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2006 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-26

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS  VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių (toliau vadinama - sutartys) rengimą ir nustato, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo.

 

II. SAVIVALDYBĖS  VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

 

2. Meras, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais kai jis negali eiti savo pareigų, mero pavaduotojas, gavę Savivaldybės tarybos pritarimą, pasirašo sutartis:

2.1. dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas;

2.2. dėl Savivaldybės bendradarbiavimo su:

2.2.1. Lietuvos Respublikos institucijomis;

2.2.2. Lietuvos Respublikos savivaldybėmis;

2.2.3. užsienio valstybių institucijomis;

2.3. dėl prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų.

3. Savivaldybės administracijos direktorius, o jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais kai jis negali eiti savo pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, gavę Tarybos pritarimą, pasirašo sutartis:

3.1. dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių ir įstaigų steigimo;

3.2. dėl valdymo, naudojimo ir disponavimo savivaldybei priklausančiu turtu ir savivaldybei valstybės perduotu turtu;

3.3. dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nenumatytų valstybės funkcijų (viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo) atlikimo su valstybės institucijomis ar įstaigomis;

3.4. kurioms vykdyti lėšos skiriamos iš Savivaldybės, Valstybės biudžetų, fondų, programų bei kitų finansavimo šaltinių ir kurių vertė didesnė negu  177 000 Lt, ir  kurių darbų vertė didesnė negu 354 000 Lt.

3.5. dėl vežėjų išlaidų dėl keleiviams taikomų lengvatų, nustatytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, kompensavimo iš savivaldybės biudžeto.

4. Savivaldybės administracijos direktorius, prieš pasirašydamas sutartį, su sutarties projektu supažindina merą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Sutarčių projektų rengėjai teikia sutarčių ir su jomis susijusių sprendimų projektus atitinkamiems Tarybos komitetams svarstyti ir derinti Tarybos veiklos reglamento  ir administracijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka.

6. Pasirašytos sutarties originalo egzempliorių sutarties projekto rengėjas perduoda saugoti Savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui, kuris juos saugo, tvarko registraciją.

7. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildytas Tarybai priėmus sprendimą.

____________________________

Į pradžią