Anykščių rajono savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-345 (PRIEDAS 12) 2005-11-24
Padalinys: ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
ANYKŠČIŲ VAIKŲ

ANYKŠČIŲ VAIKŲ

LOPŠELIS-DARŽELIS

 

„Žiogelis“

 

 

 

        

 

 

                                                

VEIKLOS PROGRAMA

2005 – 2006 M.M.

 

 

 

 

                     

 

 

 

 


                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                   Anykščių vaikų lopšelio-                                                                                                                                              

                                                                                                                   darželio “Žiogelis“

                                                                                                                   direktoriaus .....................

                                                                                                                   įsakymu Nr. ....................

 

 

                            2004 - 2005 m. m. veiklos analizė

            

 

 

    2004 – 2005 m. m. rugsėjo 1 dienai lopšelio-darželio  sąrašuose buvo 96 vaikai.  Per mokslo metus vaikų lankomumas siekė apie 53,6 %.  Lopšelyje-darželyje liko 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurių viena grupė dirba ilgesniu darbo grafiku (t. y. 12 val.) ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Dirba devynios pedagogės, kurių darbo stažai daugiau nei 20 metų. Aštuonios pedagogės turi vyresniųjų auklėtojų kvalifikacines kategorijas, viena- auklėtoja-metodininkė.

 

  Sergamumas. 2003 – 2004 m. m. dėl ligos buvo praleista 1713 dienų t.y. 17,9 % iš visų praleistų dienų, o 2004 – 2005 m. m. dėl ligos praleista 2059 dienos t.y. 20,1 % ir 2,2 % daugiau negu 2003 – 2004 m. m. Sergamumą labai padidino vėjaraupių karantinas (286 dienos). T.y. 2,8 %. Jei nebūtų buvę vėjaraupių karantino, sergamumas būtų buvęs 17,3 %.

 Daugiausia vaikai serga viršutinių kvėpavimo takų susirgimais, todėl šiais metais, sergamumą mažinsime, mokydamos  vaikus taisyklingai kvėpuoti.

 

   Brandumas mokyklai. Priešmokyklinės grupės pedagogė Genovaitė Kontrimavičienė tikrino 22 vaikų brandumą mokyklai pagal Danijos mokslininko DAVE KROK testą ilgalaikio stebėjimo būdu. Gauti rezultatai parodė, kad 21 priešmokyklinės grupės  vaikas yra brandus mokyklai, o vienas nebrandus, nes turi vystymosi kompleksinių sutrikimų. Dar vienus metus jis ugdomas priešmokyklinėje grupėje. Gydytojai rekomendavo dar nelankyti mokyklos.

 

    Mokslo metais vyko akcijos: ,,Muilas ir vanduo - mano draugai“, „Savaitė be saldumynų“, „Pasodink bent vieną medį, pasodink bent vieną gėlę“ . Tradicinės sveikatingumo savaitės - ,,Jau žiogai smuikeliais vasarą palydi“, vaistažolių arbatos su medumi gėrimo savaitės, sporto šventė - ,, Mums šaltis nebaisus“, ,,Žiogelių savaitė‘‘- išvykos už darželio pėsčiomis, žygiai į gamtą. Buvo leidžiamas laikraštukas ,,Žiogelis“- aktualijos apie vaikų sveikatą. Psichologė V. Žemaitytė bendruomenės susirinkime skaitė paskaitą ,,Vaikų agresija bendraamžiams ir gamtai“. Dalyvavome respublikiniuose ir rajoniniuose sveikatingumo renginiuose. Auklėtoja - metodininkė Regina Varaškevičiūtė vedė rajoninį vaikų raiškiojo skaitymo konkursą ,,Aš noriu gražios  Lietuvėlės, aš noriu skaidrių ežerų“.

   Priešmokyklinės grupės ir vyresnės grupės vaikai su auklėtojomis Genovaite Kontrimavičiene ir Lina Eiviene vyko į pažintinę ekskursiją į Pavarių medelyną.


 

 

                Privalumai

 

                   Galimybės

1. Stipri materialinė bazė sveikatingumui ugdyti.

2. Pedagogai turi kvalifikacines kategorijas ir didelę pedagoginio darbo patirtį.

3. Priešmokyklinio ugdymo bazė atitinka ugdymo standartus.

4. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo grupė turi savitas metodines priemones.

5. Efektyviai taikomos netradicinės darbo

su vaikais formos.

6. Patirtis projektų ir programų rašyme ir

gaunamas finansavimas.

7. Noras kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.

 

1. Gerosios patirties sklaida mieste ir respublikoje.

2. Aplinkos gerinimas (lauko priemonių, gėlynų atnaujinimas).

3. Sumažintas sergamumas.

4. Aktyviau įtraukti tėvus į darželio kasdieninį gyvenimą.

5. Pradėti auditą.

 

               Trūkumai

                                            

                 Pavojai (grėsmės)

1. Finansų stoka.

2. Sunkiai sekasi įteigti tėvams, kad grūdinimas būtinas ir šeimoje.

3. Negrūdinant vaikų, jie dažniau serga.

4. Vaikai stokoja meilės gamtai, aplinkai ir

ypač bendraamžiams.

5. Patalpų stygius (miegamųjų atskirų, žaidimų patalpų ir kt.).

6. Kai kurie tėvai nemato problemų vaikų auklėjime.

7. Blogi tėvų tarpusavio santykiai (ypač iš nepilnų šeimų) palieka pėdsaką besiformuojančiam vaiko charakteriui.

8. Gydytojai išleidžia į darželį nevisiškai pasveikusius vaikus.

9. Lauko aikštynuose nėra kokybiškų priemonių vaikų žaidimams.

 

1. Ištrūpėję darželio teritorijoje takelių plytelės, kelia grėsmę vaikų gyvybei.

2. Netinkamas visuomenės požiūris į ikimokyklinę įstaigą.

3. Daugėja vaikų iš nepilnų šeimų

4. Grupėse vaikų skaičius daugiau negu 20.


                           

I.  TIKSLAS - SUMAŽINTI SERGAMUMĄ, MOKANT VAIKUS TAISYKLINGAI KVĖPUOTI

          

     

     Uždaviniai

        Priemonė

      Data

      Atsakingi

1. Įpratinti ugdytinius giliai kvėpuoti per nosį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ugdyti vaikams

poreikį grūdintis

ir aktyviai judėti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Išaiškinti tėvams, kad kvėpavimo ligos kyla nuo neteisingo kvėpavimo

 

 

 

 

* Sveikatingumo

pokalbiai ,,Trys minutės apie

kvėpavimo naudą“                       

 

*  Judrieji pratimai kvėpavimo stiprinimui

 

* Lankstinukas

„Kvėpavimas – tai gyvenimas“

 

* Užsiėmimai braidymo

baseine

 

* Tradicinės sveikatingumo savaitės:

a) jau žiogai smuikeliais vasarą palydi;

c) sporto šventė – „Žaidimai

kvėpavimo stiprinimui“;

d) „Žiogelių savaitė“  - išvykos už darželio pėsčiomis, žygiai  į gamtą

 

* Rajoninis seminaras

,,Endogeninis kvėpavimas. Kas tai yra, jo nauda organizmui. Frolovo aparatų įsigijimas ir jų nauda”

 

* Metodinis pasitarimas „ Ar mokame taisyklingai kvėpuoti – ugdomoji veikla

ir pranešimas”

 

* Tradicinės sveikatingumo savaitės su kvėpavimo pratimais ir arbatos su medumi gėrimu

 

* Patikrinti plaučių gyvybinę talpą (spirometriją)

 

kasdien po

pietų miego

 

 

visus metus

 

 

 

iki sausio

II pusės

 

visus metus

 

 

vieną kartą

savaitėje

rugsėjo paskutinė savaitė

lapkričio paskutinė

savaitė

 

sausis

 

 

gruodis

 

 

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

visus metus

 

 

 

vasaris

visų grupių auklėtojos

 

 

 

visų grupių

auklėtojos

 

 

direktorė

 

 

slaugytoja

 

 

auklėtojos

direktorės pavaduotoja ugdymui

 

 

 

visų grupių

auklėtojos

 

 

direktorė

 

 

 

 

 

 

auklėtoja Bronė Kiškienė

 

 

 

direktorės pavaduotoja

 ugdymui

 

 

direktorė

 

 

Rezultatai:

                     1. 80 % ugdytinių gaus žinių apie sveikatos stiprinimo programą;

                                  2. 60 % vaikų įpras teisingai kvėpuoti per nosį;

                                  3. 55 % ugdytinių grūdinsis vandeniu baseine.

 

 

II. TIKSLAS – TOLIAU SIEKTI, KAD VAIKAI DOMĖTŲSI GAMTA, UGDYTI MEILĘ GAMTAI IR APLINKAI

 

    Uždaviniai

        Priemonės

     Data

Atsakingi

1. Sudaryti ugdytiniui palankias sąlygas aktyviai bendrauti su aplinka ir gamta

 

 

 

 

 

 

 

2. Padėti vaikui suprasti gamtos poveikį   žmogui, jo dvasinei būsenai

* parengti kiekvieno mėnesio gamtos kalendorius grupėse

 

* augalų kitimo stebėjimas grupėse auginant svogūnus, daiginant pupas,,aliziukus”ir kt.

 

* ekskursija į ūkininko Juozo

Petraičio žydintį sodą

 

* sveiko maisto – paroda konkursas

 

* darbeliai iš atliekų

 „ Ir mažos rankelės daug gali“

 

„Dėžutės atgyja naujai“

 

 

 

* Makulatūros rinkimo akcija „Taupyk, tvarkyk – turėsi“

 

* Rudenėlio šventė

 

 

* Gyvūnų parodėlė

„Aš ir mano augintinis“

visus metus

 

 

lapkritis – kovas

 

 

 

 

pavasarį

 

 

lapkritis – gruodis

 

 

kovas

 

 

 

 

 

 

 

balandis

 

 

spalis

 

 

sausis

visų grupių auklėtojos

 

 

visų grupių auklėtojos

 

 

 

 

direktorė ir vyresnių grupių auklėtojos

 

direktorė

 

 

auklėtoja Regina Varaškevičiūtė

 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vanda Stonienė

 

 

direktorė

 

 

direktorės pavaduotoja ugdymui

 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vanda Stonienė

 

Rezultatai:

1.     kiekvieną mėnesį grupėse bus padaryti gamtos kalendoriai;

2.     vaikai grupėse stebės auginamų augalų kitimą bei sugebės atpažinti pupelės, agurko bei pomidoro daigus. Užsiaugins gėlių daigus savo aikštelių gėlynams apsodinti;

3.     ūkininko J.Petraičio sode apsodins 10 obelaičių;

4.     už surinktos makulatūros gautus pinigėlius nusipirks knygutes

apie gamtą;

                            5. išmoks rūpintis augintiniais.

 

III. TIKSLAS – ATSIŽVELGIANT Į VAIKO GEBĖJIMUS BEI PATIRTĮ, PASIEKTI VAIKO PAŽANGĄ KIEKVIENOJE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KOMPETENCIJŲ GRUPĖJE

 

 

     Uždaviniai

     Priemonė

        Data

   Atsakingas

1. Bendradarbiauti su būsimomis mokytojomis ir mokykla, gebėti išreikšti save

(komunikavimo kompetencija)

 

 

 

 

 

2. Ugdyti supratimą, kad priešmokyklinės grupės vaikai vyriausi darželyje ir turi ruoštis į mokyklą

(pažinimo kompetencija)

 

 

 

 

 

 

 

3. Ugdyti gebėjimą kurti vaizduojant, šokant, žaidžiant, atrasti individualų, savitą raiškos stilių

(meninė kompetencija)

* Projektas

 „ Susitikimo su mokytoja šventė“

„ Mokinių žaidimų diena darželyje“

„ Nykštukai kviečia mokinius į teatrą“

* ugdytinių dalyvavimas visuose miesto renginiuose ir kt.

 

* Viktorina

„Taip – ne“ apie antrines žaliavas priešmokyklinės grupės vaikams

 

* Kasdieniniai pokalbiai su tėvais apie vaikų pasiekimus

 

* Atvirų durų dienos

* Žaidimų savaitė

 

* Velykos – tai pavasario šventė;

* Visos šeimos narių kūrybos darbelių paroda

 

* Šventinis rytmetis

„Senolių lietuvių liaudies žaidimų lobynas“

 

* „Į menų šalį“ – ugdomoji veikla, įtraukiant ugdytinius į meninius projektus bei grupinius kūrybinius darbus

* vaikų  meninių projektų ir kūrybinių darbų paroda

 

* Išleistuvės „Sudie, darželi“

rugsėjis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kovas

 

 

 

 

 

 

 

1 k / ketvirtį

 

 

balandis

 

 

 

 

balandis

 

 

 

 

kovas

 

 

 

 

 

gegužė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vanda Stonienė

 

 

 

 

 

auklėtoja Lina Eivienė

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vanda Stonienė

 

 

 

 

 

 

 

direktorė

 

 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vanda Stonienė ir auklėtoja Lina Eivienė

 

auklėtoja Lina Eivienė ir priešmokyklinio ugdymo  

pedagogė Vanda Stonienė

 

auklėtoja Lina Eivienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėVanda Stonienė

auklėtoja Lina Eivienė

 

 

 

meninio ugdymo pedagogė Aldona Dulkienė

 

 Rezultatai:

                    1. vaikas sugeba save pristatyti, apibūdinti bei moka papasakoti apie

                          savo  artimiausios aplinkos žmones;                   

                                   2. vaikai išmoks du – tris senelių žaistus žaidimus;

                                   3. išmoks tyrinėti, eksperimentuoti, spręsti problemas, kad sužinotų                                                 

  nauja, suprastų tai, kas jam buvo neaišku.

 

 

SUDERINTA

Vaikų lopšelio – darželio tarybos

pirmininkė

 

Ala Bražionienė

2005 – 11 - 04

(protokolo Nr. PR-0-01)

Į pradžią